ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

 

Artikel 1:

Definities In deze alg. voorwaarden Cardio Fitness Amsterdam wordt verstaan onder Cardio Fitness Amsterdam: Cardio-Fitness Amsterdam of de in opdracht van Cardio Fitness Amsterdam werkende derde partij Cardio Fitness Amsterdam vestiging: de fysieke locaties waar Cardio Fitness Amsterdam wordt aangeboden. Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een Cardio Fitness Amsterdam vestiging. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Cardio Fitness Amsterdam pas: plaatje met barcode voor toegang tot Cardio Fitness Amsterdam vestiging.

 

Artikel 2:

Aanmelding en toegang. De aanmelding voor Cardio Fitness Amsterdam vindt plaats door: het papieren inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Cardio Fitness Amsterdam vestiging in te leveren. Het lid, die geen rechtspersoon is, heeft bij online of telefonische inschrij-ving het recht om aan Cardio Fitness Amsterdam mee te delen dat hij / zij afziet van het lidmaat-schap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Cardio Fitness Amsterdam de aanmelding heeft ontvangen. Voor het aanmelden is het inschrijfgeld verschuldigd. Het niet betalen van het inschrijfgeld betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden. Uitsluitend op vertoon van een geldige Cardio Fitness Amsterdam pas krijgt men toegang tot de Cardio Fitness Amsterdam vestiging.

 

Artikel 3:

Cardio Fitness Amsterdam pas. De Cardio Fitness Amsterdam pas blijft te allen tijde eigendom van Cardio Fitness Amsterdam. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Cardio Fitness Amsterdam pas, die nooit door derden gebruikt mag worden. Een pas wordt verstrekt nadat de borg (€ 15) is ontvangen. Deze wordt bij inleveren aan het eind van het lidmaatschap gerestitueerd Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Cardio Fitness Amsterdam pas dient het Lid dit telefonisch of per e-mail te melden, waarna de Cardio Fitness Amsterdam pas geblokkeerd wordt voor toegang tot een Cardio Fitness Amsterdam vestiging. De betalingsver-plichting van het Lid blijft onverminderd van kracht. Na verlies of diefstal kan een Cardio Fitness Amsterdam pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de Cardio Fitness Amsterdam pas, wordt hiervoor via automatische incasso € 15 in rekening gebracht.

 

Artikel 4:

Openingstijden. Cardio Fitness Amsterdam is gerechtigd om een Cardio Fitness Amsterdam vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Cardio Fitness Amsterdam is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Cardio Fitness Amsterdam vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Cardio Fitness Amsterdam is gerechtigd de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde Cardio Fitness Amsterdam vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden tot maximaal één maand.

 

Artikel 5:

Lidmaatschap, termijn en betaling. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Cardio Fitness Amsterdam wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 3 of 6 of 12 maanden vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur aan de balie bij Cardio Fitness Amsterdam opzegt, wordt het lid-maatschap na de contractduur automatisch omgezet naar een maandabonnement met een opzegtermijn van één kalendermaand. Als ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst geldt de dag van invulling van het inschrijfformulier. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap dient vooruit te geschieden. Bij een maandlidmaatschap is incassering op basis van automatische incasso, verplicht. Hierbij kan een kleine toeslag berekend worden i.v.m. extra te maken kosten. Bij niet tijdige ontvangst door Cardio Fitness Amsterdam van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Cardio Fitness Amsterdam is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen (50 ct). Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan wordt de Cardio Fitness Amsterdam pas geblokkeerd. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.d hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid. Een Cardio Fitness Amsterdam pas wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid of de deelnemer kan bovendien de toegang tot de Cardio Fitness Amsterdam vestiging worden geweigerd. Daarenboven is Cardio Fitness Amsterdam gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

Artikel 6:

Beëindigen lidmaatschap. Ten aller tijden heeft cardio fitness amsterdam het recht om eenzijdig uw contract te beëindigen.Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient aan de balie geschieden. De brief die u invult aan onze balie dient gericht te worden aan de vestiging, met vermelding van naam van het Lid, pasnummer, Cardio Fitness Amsterdam vestiging, geboortedatum en ondertekend door het Lid. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalender maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt. Na beëindiging van het lidmaatschap dient het Lid de Cardio Fitness Amsterdam pas te retourneren aan Cardio Fitness Amsterdam of in te leveren bij de vestiging. Dit dient te gebeuren binnen twee weken na de einddatum van het lidmaatschap. Indien het Lid besluit de Cardio Fitness Amsterdam pas te behouden en niet terug te sturen, vindt er geen restitutie van de borg plaats en wordt de pas geblokkeerd. Cardio Fitness Amsterdam behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de Gastheer/vrouw, de Cardio Fitness Amsterdam pas in te vorderen en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt. Restitueren van vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

 

Artikel 7:

Risico en aansprakelijkheid. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Cardio Fitness Amsterdam, is geheel voor eigen risico van het Lid. Zowel Cardio Fitness Amsterdam als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprake-lijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, wanneer Lid de aanwijzingen niet strikt op heeft gevolgd. Het Lid zal zowel Cardio Fitness Amsterdam als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, wanneer instructies niet worden opgvolgd. Zowel Cardio Fitness Amsterdam als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprake-lijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

 

Artikel 8:

Klachten en huisregels. In geval van klachten met betrekking tot Cardio Fitness Amsterdam dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Cardio Fitness Amsterdam. Het Lid of de deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de Cardio Fitness Amsterdam vestiging en hiernaar te handelen. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van het Cardio Fitness Amsterdam vestiging zijn bij de balie van een Cardio Fitness Amsterdam vestiging op te vragen. De huisregels zijn te lezen op displays in het sportcentrum. De algemene voorwaarden staan op de achterkant van het inschrijfformulier.

 

Artikel 9:

Persoonsgegevens. Cardio Fitness Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Cardio Fitness Amsterdam verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Cardio Fitness Amsterdam en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Cardio Fitness Amsterdam. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Cardio Fitness Amsterdam kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Cardio Fitness Amsterdam.

 

Artikel 10:

Toepasselijk recht en geschillen. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Cardio Fitness Amsterdam aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Cardio Fitness Amsterdam zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Cardio Fitness Amsterdam is gevestigd.

 

Artikel 11:

Tot slot. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Cardio Fitness Amsterdam te accepteren.
b. Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Cardio Fitness Amsterdam en het Lid.